irwindows Hosting
مقایسه
جزئیات
A
irwindows
B
irwindows
C
irwindows
Z
irwindows
Y
irwindows
X
irwindows
Web Space 200 MB 500 MB 1 GB 5GB 10GB 20GB
bandwidth 5 GB / month 10GB / month 20GB/ month 50GB/ month 100GB/ month 200GB/ month
mail نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
subdomains نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
ftp نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
sql Yes ( MSSql ) Yes ( MSSql ) Yes ( MSSql ) Yes ( MSSql ) Yes ( MSSql ) Yes ( MSSql )
php Yes Yes Yes Yes Yes Yes
cgi Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ASP, ASP.NET Yes Yes Yes Yes Yes Yes
support 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
price [تومان] 100,000 [تومان] 180,000 [تومان] 280,000 [تومان] 500,000 [تومان] 650,000 [تومان] 850,000
قیمتهای فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده هستند
جهت ثبت سفارش از طریق وب سایت اقدام نمایید :

http://hosting.persiantools.com/